Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Zona medioambiental azul en Osnabrück - Planificación

Desde 2006, la ciudad de Osnabrück lucha por que se cumplan los valores límite de óxido de nitrógeno y partículas finas. En 2010 se decidió implementar una zona medioambiental verde en Osnabrück que ocupa la mayor parte del centro. No obstante, los valores anuales registrados superaban habitualmente los límites de óxido de nitrógeno entre un 20 % y un 50 %. Por este motivo, Osnabrück es una de las ciudades demandadas por la asociación Deutsche Umwelthilfe (DUH)por incumplimiento de los valores límite. Aquí es donde se exige una acción concreta.

Dnia 06.02.2018 r. zatwierdzono aktualizację planu kontroli zanieczyszczeń powietrza dla Osnabrück. W tej najnowszej wersji, pojazdy z silnikami Diesla i niebieską plakietką pojawiają się w kilku miejscach. Jest napisane: „Ponieważ pojazdy z silnikami Diesla są główną przyczyną emisji NOx w Osnabrück[...]. a ich liczba wzrosła w ostatnich latach, wprowadzenie  niebieskiej strefy ekologicznej  jest właściwym środkiem mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia NO2". Planowanie takiej strefy nie powinno się jednak rozpocząć do czasu uzgodnienia przez rząd jednolitego krajowego oznakowania pojazdów z silnikami Diesla.

 

Tlenki azotu w Osnabrücku – Stan informacji do lutego 2018

W Osnabrück wartość graniczna tlenku azotu jest  notorycznie przekraczana. I tak na przykład wartość średnia roczna w roku 2016 wynosiła  48 µg NOx/m³, a w roku 2017- 44 µg NOx/m³.
Los valores límite del óxido de nitrógeno son superados continuamente en Osnabrück. Por ejemplo, el valor medio anual en 2016 fue de 48 µg NOx/m³ y en 2017 fue de 44 µg NOx/m³.
W Osnabrücku można obserwować interesującą sytuację zaciętej walki ruchu obywatelskiego obejmującego przedstawicieli różnych partii przeciwko strefie ekologicznej. Organizacja obywatelska zrzeszająca mieszkańców Osnabrücku (Bund Osnabrücker Bürger - BOB) opowiadała się w tym roku za likwidacją istniejącej zielonej strefy ekologicznej i za wprowadzeniem działań alternatywnych, które upłynniłyby ruch. BOB opowiedziała się także przeciwko wprowadzeniu niebieskiej plakietki.
Z drugiej strony jednak miasto stwierdza, że w 2006 r. aż 17.400 obywateli ucierpiało z powodu przekroczenia wartości granicznych, co wywołało choroby astmatyczne i płuc, jak również zaburzenia układu krążenia. Z tego powodu miasto dostrzega potrzebę działania i chce, oprócz utworzenia strefy ekologicznej, podjąć dalsze działania mające na celu rozwój sieci ścieżek rowerowych i upłynnienie ruchu. Wobec tego w 2016 r. miasto zorganizowało pierwsze forum dotyczące e-mobilności. Zgodnie z własnymi danymi przedsiębiorstwa miejskie Osnabrücku zalicza się do największych e-flot w Niemczech. Konkretnych planów co do niebieskiej strefy ekologicznej należy spodziewać się jednak dopiero w chwili opublikowania nowego planu utrzymania czystości powietrza w październiku 2017 r. Można je także uzyskać z aktualnych informacji zamieszczonych w części powyżej.