Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Niebieskiej Plakietki FAQ Często zadawane pytania Polityka i problem tlenku azotu

Co na temat problemu z tlenkiem azotu mówi polityka?

Różne partie i resorty mają bardzo różne poglądy na temat wprowadzenia zakazu stosowania pojazdów z silnikami Diesla, nawet w ramach wspólnego rządu. Federalnemu Ministerstwu Środowiska przewodzi SPD, która czuje siȩ zobowiązana do wyjaśnienia przekroczenia dopuszczalnych granic nie tylko organizacjom ekologicznym, ale także władzom europejskim. Z tego powodu minister środowiska Barbara Hendricks od dawna opowiada się za skuteczniejszymi środkami zapobiegającymi zanieczyszczeniu powietrza tlenkiem azotu oraz wprowadzeniem zakazów jazdy na szczególnie dotkniętych obszarach.
Z drugiej strony, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej jest tradycyjnie w rękach CSU. W tej roli ministrowie transportu Alexander Dobrindt i Christian Schmidt (od września 2017 r.) reprezentowali interesy przemysłu motoryzacyjnego, który stanowi znaczącą część bawarskiej gospodarki. Prowadzone przez CSU Ministerstwo Transportu wnosi znaczący wkład w wiele postępowań prowadzonych przez UE przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Przeciwko żadnemu innemu krajowi Unii Europejskiej prowadzonych jest tak wiele postępowań w sprawie naruszenia umów, jak przeciwko Niemcom. 20 z 74 procedur pochodzi z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Co mówią poszczególne partie?
Zieloni i Lewica należą do najbardziej radykalnych partii, które podejmują działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia tlenkiem azotu. Podczas kampanii wyborczej do Bundestagu w 2017 r. obie partie opowiedziały się za zakazem stosowania silników spalinowych od 2030 r. Obie partie chcą także zwiȩkszyć inwestycje na rozbudowę sieci transportu publicznego również na obszarach wiejskich.
SPD nie zamierza wymuszać zakazu dla silników spalinowych, ale chce stworzyć silniejsze zachęty do odnowy niemieckiej floty. Po ogłoszeniu wyroku w Lipsku w sprawie zakazu poruszania siȩ pojazdów z silnikiem Diesla, SPD powtórzyła żądanie wprowadzenia wyższych premii związanych z wymianą pojazdów.
FDP wypowiedziała się przeciwko wywieraniu przez politykȩ silnego wpływu na rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Jednocześnie jednak FDP dostrzega obowiązek do wypłacenia konsumentom znacznych odszkodowań i promowania modernizacji pojazdów z silnikami Diesla.
Dla CDU przyszłość stanowi "elektromobilność", ale jest to przyszłość odległa.  Jesienią 2017 r. kanclerz Angela Merkel w coraz większym stopniu stawiała na zaangażowanie dotkniętych gmin i miała nadzieję szybko przygotować miliardowy pakiet pomocowy. Opóźnienie w utworzeniu rządu opóźniło jednak również podjęcie szybkich działań w tym obszarze, a wnioskowanie o obiecane fundusze nadal trwa bardzo długo. Od czasu ogłoszenia wyroku w sprawie silnikow Diesla rząd ponownie obiecał zgromadzić wszystkie zainteresowane strony w celu podjȩcia decyzji ogólnokrajowych i unikniȩcia patchwerka różnych regulacji w Niemczech.