Polski
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Jasno- albo ciemnoniebieska- w każdym razie niebieska plakietka wejdzie w życie

Kiedy, gdzie, dlaczego: bieżące informacje na temat niebieskiej plakietki ekologicznej

Niebieska plakietka- jasnoniebieska albo ciemnoniebieska- w każdym razie niebieska

Zakaz poruszania się pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Niemczech! Zdrowie ważniejsze od mobilności!

27 lutego 2018 r. Federalny Sąd Administracyjny orzekł, że zakaz stosowania oleju napędowego w szczególnie zanieczyszczonych centrach miast jest prawnie dopuszczalny. W Lipsku podjęto decyzję o zastosowaniu procedur skokowych (rozstrzyganie w sądach najwyższej instancji z pominiȩciem instancji pośrednich) krajów związkowych Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.
Obecnie jasne jest, że pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, które emitują szczególnie dużą ilość tlenku azotu, mogą być wyłączone z ruchu drogowego. Decyzja, w jaki sposób postepowanie to zostanie wdrożone w życie, zapadnie w najbliższych tygodniach. W każdym razie w przyszłości  odróżnić należy pojazdy o szczególnie wysokiej emisji podtlenku azotu od pojazdów czystych. Jasne jest już, w jaki sposób zakazy te będą wdrażane w niebieskich strefach.
Dla ich zastosowania istnieją jednak różne możliwości: Czy zakazy poruszania siȩ  pojazdów powinny obowiązywać na stałe i czy dotyczyć powinny  wszystkich pojazdów? Czy wykluczony z ruchu powinien być tylko transport komercyjny, czy właśnie tego transportu wykluczenie nie powinno dotyczyć? Czy zakaz poruszania sie mógłby obowiązywać jedynie czasowo w przypadku szczytów zanieczyszczenia powietrza, jak ma to miejsce we Francji?
W każdym razie miasto Hamburg, podejmując decyzjȩ o wprowadzeniu z końcem maj 2018 dwóch stref zakazu poruszania sie pojazdów z silnikami Diesla, dało już dobry przykład. O tym, które naklejki mają zastosowanie w tych strefach można siȩ dowiedzieć tutaj.

Wyroki sądowe roku 2018 dla nadchodzących zakazów dla diesli w Niemczech

Rok 2018 stał się w Niemczech rokiem decyzji w sprawie zakazów jazdy dla diesli. Stowarzyszenie Deutsche Umwelthilfe DUH zaskarżyło wiele niemieckich miast z powodu przekroczenia wartości granicznych jakości powietrza i wygrało.
Miasta  Akwizgran, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Bonn, Moguncja, Essen, Gelsenkirchen, Berlin zostały w ten sposób zobowiązane przez sądy do wprowadzenia zakazów jazdy.

Rozpoczęło się od zasadniczego orzeczenia niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego w lutym 2018, które uznało zakazy jazdy dla diesli za możliwe, o ile są adekwatne. Po tym wyroku Akwizgran był pierwszym miastem, dla którego sędziowie zasądzili zakazy jazdy dla diesli na obciążonych odcinkach dróg. Zakazy jazdy dla diesli mają tam zostać wprowadzone już od stycznia 2019, jednak miasto Akwizgran zdecydowało się na apelację. Przedtem miasto  Hamburg zarządziło już dobrowolnie – bez czekania na wyrok sądu – zakaz jazdy dla diesli na dwóch głównych ulicach od końca maja 2018.
Frankfurt nad Menem został 5.09.2018 sądownie zmuszony do wprowadzenia zakazów jazdy dla diesli i najpierw ogłosił zamiar wprowadzenia zakazów jazdy w całych istniejących strefach ekologicznych. Mając na uwadze wybory do Landtagu i planowanie dalszych środków dbania o czystość powietrza należy zaczekać czy i kiedy we Frankfurcie zostaną wprowadzone zakazy jazdy dla diesli.

Sąd administracyjny Berlina zarządził w dniu 9.10.2018, że w Berlinie najpierw dla pojazdów diesel klasy EURO 0-5 zostanie zamknięte 8 najbardziej obciążonych ulic.
W dniu 25.10.2018 Sąd Administracyjny Moguncji zdecydował, że starania miasta Moguncja są niewystarczające i muszą zostać wprowadzone zakazy jazdy. Moguncja może w związku z tym zostać pierwszym niemieckim miastem, które podobnie do Francji swoje zakazy jazdy będzie indywidualnie dopasowywać do aktualnych wartości pomiaru. Z tym indywidualnym rozwiązaniem zamieszanie, już i tak istniejące wśród niemieckich kierowców samochodów, będzie jeszcze większe.

Kolonia i Bonn zostały razem zobligowane w dniu 8.11.2018 do wprowadzenia zakazów jazdy dla dieslów.
Essen i Gelsenkirchen dołączyły 15.11.2018, przy czym tutaj poraz pierwszy zakaz jazdy został zasądzony do autostrady, A40, która prowadzi przez obszar miasta Essen.
Dnia 21.11.2018 po długiej rozprawie sądowej decyzja w sprawie miasta Darmstadt została przełożona na 21.12.2018. Wyrok będzie zatem zależny od orzeczenia o zakazach jazdy diesli w Wiesbaden, który jest zaplanowany na kilka dni wcześniej.
O wszystkich innych projektach przeczytacie zawsze najbardziej aktualne wiadomości na naszej stronie!

Dwie niebieskie plakietki?

Jasnoniebieska 5 dla Diesla EURO 4-6b, ciemnoniebieska dla Diesla EURO 6d-Temp.

Federalna Agencja Ochrony Środowiska rozważa wprowadzenie dwóch rodzajów nowych plakietek w celu identyfikacji pojazdów, które emitują mniej tlenku azotu. Jeden rodzaj plakietek nie wystarczy ponieważ nawet najnowsze pojazdy z silnikiem Diesla, które były przedmiotem manipulacji pod wzglȩdem emisji spalin, nadal przewyższają dopuszczalną emisję tlenku azotu. Z tego powodu mogą niedługo zostać wprowadzone dwa rodzaje plakietek: jasnoniebieska dla pojazdów z silnikami Diesla doposażonych oraz spełniających normy Euro 5, jak również dla pojazdów z Euro 6, które zostały już dopuszczone do ruchu. Druga plakietka ciemnoniebieska zostanie przyznyna tylko nowym pojazdom z silnikiem Diesla oraz klasą 6 i 6-Temp. Druga, ciemnoniebieska plakietka potrzebna bȩdzie tylko w stosunkowo niewielkich, szczególnie bardzo zanieczyszczonych obszarach. W ten sposób stopniowe wprowadzanie zakazów poruszania siȩ pojazdów, jak na przykład w Stuttgarcie, bȩdzie ułatwione. Wszystkie szczegóły dotyczące, kto jaką plakietkȩ otrzyma znajdują siȩ tutaj.

Frankfurt Main: Zakazy jazdy od lutego 2019

W dniu 05.09.2018 Sąd Administracyjny w Wiesbaden orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla dla miasta Frankfurt. We Frankfurcie wartości graniczne dla tlenku azotu są już od wielu lat przekraczane. Mimo że od 2000 r. obserwuje się pozytywną tendencję, a zanieczyszczenie powietrza spada, pozostaje ono powyżej dopuszczalnych wartości granicznych wprowadzonych w celu ochrony zdrowia obywateli. Z tego powodu stowarzyszenie Deutsche Umwelthilfe DUH pozwała land Hesja o aktualizację planów ochrony powietrza. Teraz odpowiedzialny sędzia zdecydował, że od 01.02.2019 EURO-4 diesel i gorsze oraz silniki benzynowe klasy EURO 1 i 2 nie mogą już wjeżdżać. Od września 2019 pojazdy z silnikami diesel klasy EURO 5 również zostaną wyłączone ze strefy ekologicznej. Orzeczenie to odpowiada zatem orzeczeniu Federalnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że zakazy prowadzenia samochodów z silnikiem diesel klasy EURO 5 przed wrześniem przyszłego roku były nieproporcjonalne. W okresie poprzedzającym rozprawę miasto Frankfurt oświadczyło, że nie będzie rozpatrywać indywidualnych zakazów jazdy na kilku drogach. Oczekuje się, że zakazy jazdy zostaną wprowadzone w całej istniejącej zielonej strefie ekologicznej.

Stuttgart i Hamburg: Niebieskie strefy ekologiczne w aplikacji Green-Zones

Od 31.05.2018: Niebieska strefa ekologiczna w Hamburgu

Green-Zones, portal informacyjny dotyczący europejskich stref ekologicznych, przedstawia również tutaj na niebieska plakietka, zestawienie  wszystkich znaczących informacji oraz aktualnych wypowiedzi na temat zakazu poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla.
Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, wymogi wdrożeniowe wynikające z wyroku w Lipsku, informacje z dokumentów planistycznych z pozwanych przez DUH miast zostaną podsumowane i przedstawione w postaci praktycznych zasad, konkretnych klas EURO, jak również w postaci interaktywnych, możliwych do powiȩkszania map.

Stuttgart należy do tych miast, które jaszcze w roku 2018 zamierza wprowadzić zakaz poruszania siȩ dla pojazdów z silnikami Diesla. Jeszcze w tym roku wszystkie pojazdy z silnikami Diesla, które nie spełniają norm Euro-5 mają zostać wycofane z ruchu. Od roku 2019 zakaz ten może objąć również pojazdy spełniające normy EURO-5.  Dalsze zaostrzenia planowane są od roku 2022. Dokładne rozszerzenie podzielonych na 22 pojedyncze strefy niebieskich stref ekologicznych planu kontroli zanieczyszczenia powietrza w wersji 9 z maja 2017 znajduje siȩ do obejrzenia na Green-Zones App oraz na  Blaue-Plakette.de
Niebieska strefa ekologiczna  w Hamburgu jest mniej rozdrobniona, ale zasady w niej obowiązujące są równie skomplikowane. Chociaż jest ona podzielona tylko na dwie części, w każdej z nich obowiązują inne zasady wjazdu. W strefie Stresemannstraße zakazem poruszania siȩ objęte są tylko samochody ciȩżarowe z EURO 0-5, samochody osobowe (Diesel/benzyna) mogą obecnie poruszać siȩ bez ograniczeń. Natomiast na Max-Brauer-Allee również samochody osobowe z silnikiem Diesla objȩte są zakazem wjazdu.

Zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla ustanowiony przez OVG (Naczelny Sąd Administracyjny) w Lipsku został potwierdzony!- Bezpłatna aplikacja dotycząca zakazu ruchu dla Diesla dostȩpna od zaraz!

Szczegółowe, możliwe do powiȩkszenia mapy wszystkich niebieskich stref ekologicznych w Niemczech.
Opis zasad regulujących zakaz poruszania siȩ pojazdów z silnikami Diesla oraz niebieskiej plakietki (danego) miasta.
Zielone i niebieskie strefy ekologiczne w Niemczech i innych krajach Europy.

W dniu 22.02.2018 r. Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku zatwierdził wszczętą przez DHU (organizacja pozarządowa zajmująca siȩ ochroną środowiska) procedurę związaną z urzymaniem czystości powietrza oraz zakazem prowadzenia pojazdów z silnikami Diesla w Stuttgarcie i Düsseldorfie.

Założyć można, że zakazy poruszania siȩ pojazdami z silnikami Diesla nie ograniczą siȩ tylko do Stuttgartu  i Düsseldorfu, ale w perspektywie średnioterminowej  wprowadzone zostaną również na niektórych drogach lub strefach w co najmniej 10 innych niemieckich miastach.

Z racji tego, że rozchodzi siȩ o bardzo złożony wyrok, należy najpierw poczekać na jego pisemne uzasadnienie.

W każdym przypadku oczekiwać należy, że wartość rynkowa pojazdów z silnikami Diesla będzie nadal gwałtownie spadać, a kierowcy tych pojazdów będą coraz bardziej niepewni, gdzie i kiedy mogą wjechać do danej strefy.  Więcej informacji na temat zakazu wjazdu pojazdów z silnikami Diesla znajduje siȩ tutaj.

Do rozpoznawania, omijania lub poruszania się po stałych lub tymczasowo ustanowionych strefach zakazu poruszania siȩ pojazdow z silnikami wysokoprȩżnymi, jak również do poruszania sie po nich odpowiednich typów pojazdow lub pojazdów oznakowanych odpowiednią plakietką, konieczne jest korzystanie z aplikacji Green-Zones.
Oto kilka informacji na temat działania aplikacji Green-Zones. Pobierz bezpośrednio dla Androida i iOS w 9 językach w Play-Shopie lub App-Store.

pdf-broszura do pobrania: Wszystko, co musisz wiedzieć o niemieckich zakazach jazdy dla pojazdów diesel!

Federalny Minister Środowiska Hendricks: „Ci, którzy są dodatkowo doposażeni i których zakaz nie dotyczy, też muszą być oznakowani"

Niezależnie od tego, czy zakaz z silnikami diesla dotyczyć bȩdzie pojazdów z tylko w Hamburgu, Düsseldorfie i Stuttgarcie, czy też w roku 2018  zostanie wprowadzony również w innych miastach: Faktem jest, że we wszystkich tych miastach należy różnicować Diesel czysty od Diesla brudnego, a te z kolei odróżniać należy od pojazdów benzynowych i pojazdów elektrycznych. Już od ponad roku zarówno wśród ekspertów, jak i podczas spotkań grupowych w Niemczech panuje przekonanie: Można to zrobić tylko przy użyciu niebieskiej plakietki.
Jest to jeden z powodów, dla których federalna minister środowiska Barbara Hendricks ogłosiła jakiś czas temu: „Ci, którzy są  dodatkowo doposażeni i których zakaz nie dotyczy, też muszą byc oznakowani". Jest to spostrzeżenie, którego ministerstwo transportu pod przewodnictwem CSU  jeszcze nie osiągnȩło.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...
Czy moim dieslem mogę wjeżdżać nadal do miasta? Co dalej z transportem komercyjnym? Czy to wszystko nie jest trochę zakręcone? To wszystko są zasadne pytania naszych zatroskanych obywateli! Sens i bezsens wokół NOx & Co. - co dwa tygodnie będą brane na nowo na celownik w Niebieskich Kreskówkach ...
Tlenki azotu - szczególnie z samochodów diesel - są powodem, dlaczego wprowadza się Niebieską Plakietkę. Kto chce wiedzieć, jak i gdzie oddziaływują tlenki azotu, kto poza VW & Co. jest za nie odpowiedzialny i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, ten może tutaj zaczerpnąć szczegółowych informacji na ten temat ...
Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
Deutsche Umwelthilfe (niemiecka organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska i praw konsumenckich) opracowała definicję uprawnionych do otrzymania Niebieskiej Plakietki. Według niej zasadniczo są to już tylko samochody diesel, które odpowiadają normie spalin Euro 6, jak również samochody benzynowe z normą Euro 3 i wyższą. Wszystkie szczegóły i możliwe alternatywy tutaj ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Zielona Plakietka Środowiskowa zwana także plakietką pyłków jest przewidziana dla samochodów z normą Euro-4, które chcą wjechać do niemieckich stref środowiskowych. Informacja o niemieckiej plakietce środowiskowej podane są w 21 językach i może zostać u nas w ciągu 24 godzin nabyta drogą kupna ...
Dajemy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek, które są używane przez krajowe instytucje w tematach pyłków, tlenków azotu, elektro, CO2 i środowiska. Zaopatrzymy Państwa w wymagane plakietki i winiety każdego z krajów w Europie ...
Green Zones informuje na ponad 40 europejskich stronach na temat pyłków/tlenków azotu, środowiska i CO2 w ponad 20 językach o wzrastających ograniczeniach dla ruchu drogowego w krajach europejskich poprzez tworzenie stref środowiskowych ...