Fala pozwów przeciwko obciążeniu NO2 wraz z działaniami egzekucyjnymi

Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) zamierza od listopada 2015 r. za pomocą fali pozwów sukcesywnie zmuszać miasta Monachium, Darmstadt i Wiesbaden do podejmowania silniejszych działań mających na celu dotrzymywanie wartości granicznych w zakresie poziomów tlenku azotu. Również w Kolonii, Bonn, Aachen, Düsseldorfie, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurcie nad Menem i Stuttgarcie wniesiono pozwy, jednak jak do tej pory bez wniosku o egzekucję.
W Monachium, Darmstadt i Wiesbaden DUH już kilkakrotnie uzyskiwała korzystne wyroki i złożyła wnioski o wszczęcie działań egzekucyjnych, na mocy których miastom grożą grzywny w celu przymuszenia w wysokości do 10.000 euro za dzień, kiedy te nie podejmą działań mających na celu dotrzymanie przepisanych wartości granicznych.
W szczególności interesujący jest fakt, iż organizacja Deutsche Umwelthilfe oprócz zintensyfikowanych działań mających na celu realizację założeń stref ekologicznych, postuluje za dalszym opracowywaniem rozporządzenia w sprawie plakietek przez Federalne Ministerstwo Transportu.
Zgodnie z wielokrotnie zgłaszanymi propozycjami Związku rozwiązaniem miałaby być Niebieska Plakietka przeznaczona dla pojazdów, które także podczas rzeczywistej eksploatacji dotrzymują niezbędnych, niskich wartości emisji spalin. W związku z tym jasnym jest, iż do ustawowo określonych stref ekologicznych wjeżdżać mogą tylko pojazdy wyposażone w silnik Diesla, które spełniają wymogi najnowszej normy Euro 6 lub autobusy i pojazdy użytkowe, które zostały wyposażone w systemy redukcji emisji cząstek i NOx.

Sukcesy sądowe w walce z obciążeniem tlenkiem azotu

Sądy masowo wydają wyroki, które nakładają na władze miejskie i gminne znaczną presję. Konieczność działania stanie się w najbliższej przyszłości nieuchronna. Obywatele i organizacje ekologiczne osiągają sukces za sukcesem w sądowej walce z obciążeniami powietrza wywoływanymi przez ruch drogowy.
Uwagę przykuł dopiero ostatni wyrok wydany w grudniu 2015 r. przez Sąd Administracyjny w Berlinie, na mocy którego określono ograniczenie prędkości do 30 km/h na 900 metrowym odcinku głównej ulicy Bundesstraße 2 w Berlinie Weißensee. Wyrok zapadł w sprawie z powództwa jednego z mieszkańców. Jeżeli takie orzecznictwo stanie się powszechne, w wielu miastach może dojść do tego, że kierowcy będą musieli mocno zwalniać nawet na głównych drogach i drogach tranzytowych z konieczności dotrzymania wartości granicznych dla tlenku azotu – w głównej mierze generowanego przez silniki Diesla.
Podstawę większości pozwów stanowią poszczególne plany utrzymania czystości powietrza, które obowiązują od dłuższego czasu w prawie każdym mieście. Jeżeli przedmiotowe plany zakładają określenie ograniczenia prędkości w przypadku, gdy zdefiniowane wartości graniczne będą regularnie przekraczane, również w ocenie sądów musi ono być określone i wdrożone.
Jeżeli plany utrzymania czystości powietrza nie zostały opracowane lub są niedokładne, dane miasta lub gminy nie mogą zaprzestać działania. Mogą zostać pozwane, a sąd wyda wobec nich wyrok, na mocy którego będą zobowiązane do uszczegółowienia planów i ich dokładniejszego opracowania.
Również pozwy złożone w Darmstadt i Wiesbaden, gdzie w połowie stycznia 2016 r. ma zostać podjęta decyzja o egzekucji już prawomocnych wyroków w sprawie zaostrzenia wymogów co do planów, mają być sygnałem. Jak wiadomo miasta nie dysponują środkami finansowymi i będą w związku z tym zmuszone spełnić zobowiązania określone w wyrokach.
W szczególności interesujące będą wyniki postępowań sądowych prowadzonych w punkcie zapalnym walki z NOx, Stuttgarcie, gdzie mieszkańcy niesławnego Neckartoru wnieśli szereg pozwów w sprawie bardziej szczegółowego opracowania planu utrzymania czystości powietrza. Adwokat pozywających obywateli poszedł o krok dalej i złożył we właściwym organie wniosek o podjęcie działań mających na celu ograniczenie ruchu drogowego na ruchliwych ulicach, co ma zapobiec niebezpieczeństwom zdrowotnym.
Ponadto presję wywiera UE, ponieważ Bruksela wszczęła przeciwko Niemcom postępowanie o naruszenie postanowień umownych z uwagi na przekraczanie wartości granicznych w wielu miejscowościach. Postępowanie może m.in. doprowadzić do obowiązku zapłaty przez Niemcy wysokich kar umownych, którymi rząd federalny będzie mógł obciążyć kraje związkowe, gminy i miasta.