Niebieska strefa ekologiczna w Hamburgu - plany

Miasto Hamburg pełni w pewnym sensie rolę pioniera, ponieważ to tutaj po raz pierwszy snuto konkretne plany utworzenia strefy zakazu wjazdu. Jens Scholz, senator ds. środowiska naturalnego i energii, już w lipcu 2016 r. poinformował, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań mających na celu polepszenie jakości hamburskiego powietrza oraz że nie wyklucza wprowadzenia zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla, to jest utworzenia niebieskiej strefy ekologicznej. Następnie, w maju 2017 r., lokalny organ ds. ochrony środowiska zapowiedział podjęcie konkretnych działań, co do których prowadzi się jednak zacięte dyskusje. Propozycje obejmują wyłączenie z ruchu na odcinkach dróg Stresemannstraße i Max-Brauer-Allee starszych pojazdów ciężarowych niespełniających wymogów normy euro 6, ale także dużej części samochodów osobowych z silnikiem Diesla. Wdrożenie powyższych działań rodzi jednak problemy, ponieważ w ten sposób z ruchu wyłączone byłoby także trzy czwarte miejskiej floty. Duża ilość regulacji szczególnych dla pojazdów policyjnych, karetek i naczep sprawia, że ograniczenia są po części nieważne. Ponadto niewielkie ograniczenie powierzchniowe prawdopodobnie jedynie przeniosłoby problem na inne części miasta. Z tego powodu także burmistrz Hamburga Olaf Scholz chce zapobiec wprowadzeniu zakazu wjazdu i popiera plan utrzymania czystości powietrza obejmujący różnorodne działania alternatywne.

Tlenki azotu w Hamburgu – stan do września 2017 r.

Aktualnie w Hamburgu pomiary jakości powietrza prowadzone są w 15 miejscach. Na podstawie uzyskiwanych wyników oblicza się indeks jakości powietrza, który jest aktualizowany co godzinę i dostępny na miejskiej stronie internetowej. W zasadzie indeks Hamburga jest jak na duże miasto bardzo dobry, ponieważ dotrzymywane są wszystkie wartości graniczne, za wyjątkiem wartości przepisanych dla tlenku azotu, które regularnie przekraczają wartości graniczne określone przez UE.
Doprowadziło to do tego, że miasto było już wielokrotnie pozywane przez niemiecki Związek ds. ochrony środowiska naturalnego (BUND). Sąd administracyjny w Hamburgu zobowiązał ostatnio senat do dalszych prac nad planem utrzymania czystości powietrza, który winien określać kolejne, odpowiednie działania mające na celu dotrzymanie wskaźników. Jednocześnie miasto Hamburg uzasadnia brak strefy ekologicznej tym, że przyniosłaby ona ograniczony efekt z uwagi na znaczne obciążenie gospodarcze. Powód ten uznał także sąd rejonowy. Dlatego nowy plan utrzymania czystości powietrza obejmuje trzy główne filary: usprawnienie sieci komunikacji publicznej i zwiększenie udziału ruchu rowerowego, odnowienie floty miejskiej do uzyskania pojazdów generujących niewielką ilość spalin oraz szereg różnorodnych działań mających na celu minimalizację zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością sektora portowego i przemysłu energetycznego.
Zaproponowane przez senatora ds. środowiska naturalnego Scholza częściowe zakazy wjazdu stały się przyczynkiem do kolejnej dyskusji.